Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku) (dalej jako „RODO”), informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  SGF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Brończyce 62
  32-090 Słomniki.
 2. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz cel przetwarzania stanowią:

  a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w celu informowania o produktach i usługach oferowanych przez SGF Sp. z o. o.,

  b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w przypadku przetwarzania danych osobowych są w celu wykonywania zawartej z Panią/Panem umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.

  c) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w przypadku przetwarzania danych osobowych są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na SGF Sp. z o. o. jako administratorze Pani/Pana danych osobowych wynikających w szczególności z obszaru prawa podatkowego, księgowości oraz rachunkowości.

  d) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w przypadku przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SGF Sp. z o. o. jako administratorze Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w celu zapewnienia z Panią/Panem komunikacji, windykacji należności.
 3. Retencja danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

  a) w przypadku, o którym mowa powyżej w punkcie 2 lit. a) – do czasu wycofania udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych przez SGF Sp. z o. o.

  b) w przypadku, o którym mowa powyżej w punkcie 2 lit. b) – d) przez okres obowiązywania łączącej nas z Panią/Panem umowy oraz przez 6 lat po zakończeniu umowy. Planowany termin zakończenie przetwarzania danych osobowych może zostać wydłużony o czas obsługi roszczeń pomiędzy stronami umowy.

 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże jest niezbędne do realizacji celów określonych powyżej w punkcie 2.